Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników masy upadłości  w postaci udziału  w wysokości 1/2 własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 8, położonego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Białej Nyskiej przy ul. Nyskiej 28. Dla lokalu mieszkalnego prowadzone jest przez Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OP1N/00044962/5 .

Cena wywoławcza udziału wynosi  20 000,00 zł i stanowi 50 % wartości oszacowania   

Oferty należy składać  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta, z dopisem “OFERTA: RZ1Z/GUp-s/338/2023 – sprzedaż z wolnej ręki – NIE OTWIERAĆ” złożonej na adres biura doradcy restrukturyzacyjnego Jakuba Pieczonka ul. 3 Maja 32/2, 35-030 Rzeszów, w terminie do 07.05.2024r. Liczy się data wpływu oferty na wskazany adres.

Warunkiem uczestnictwa jest m.in. wpłata wadium w łącznej wysokości 5 % ceny wywoławczej  na rachunek bankowy: 62 1140 2004 0000 3602 8294 5334

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w biurze biurze doradcy restrukturyzacyjnego Jakuba Pieczonka, ul. 3 Maja 32/2, 35-030 Rzeszów w dniu 08.05.2024r. godz. 11.00

Post Tags :

Share :

Kontakt

Newsletter

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
IMIĘ I NAZWISKO