Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników masy upadłości  w postaci udziału  w wysokości 1/6 własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 59, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 166m2 położonej w Rzeszowie. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr RZ1Z/00047704/2.

Cena wywoławcza udziału wynosi 51 140,42 zł i stanowi 50 % wartości oszacowania   

Oferty należy składać  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta, z dopisem “OFERTA: sygn. akt. RZ1Z/GUp-s/54/2023 – postępowanie upadłościowe – NIE OTWIERAĆ” złożonej na adres biura doradcy restrukturyzyjnego Jakuba Pieczonka ul. 3 Maja 32/2, 35-030 Rzeszów, w terminie do 07.05.2024r. Liczy się data wpływu oferty na wskazany adre.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest m.in. wpłata wadium w łącznej wysokości 5 % ceny wywoławczej  na rachunek bankowy: 62 1140 2004 0000 3602 8294 5334

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w biurze biurze doradcy restrukturyzacyjnego Jakuba Pieczonka, ul. 3 Maja 32/2, 35-030 Rzeszów w dniu 08.05.2024r. g. 13.00

Post Tags :

Share :

Kontakt

Newsletter

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
IMIĘ I NAZWISKO